Nyheder:

03-02-2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
- tidspunkt:

TIRSDAG 5. MARTS 2024

i Lillering forsamlingshus kl. 19.00

13-02-2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
- tidspunkt:

MANDAG DEN 6. MARTS 2023

i Lillering forsamlingshus kl. 19.00

07-02-2022

27-10-2021

28-01-2019

08-05-2018

20-02-2018

29-03-2017

07-03-2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
- tidspunkt:

MANDAG DEN 7. MARTS 2022

i Lillering forsamlingshus kl. 19.00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
- tidspunkt:

MANDAG DEN 15. NOVEMBER 2021

i Lillering forsamlingshus kl. 19.00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
- tidspunkt:

MANDAG DEN 4. MARTS 2019

i Lillering forsamlingshus kl. 19.00

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling - tidspunkt:

ONSDAG DEN 23. MAJ 2018

i lilleringforsamlingshus.

Der skal stemmes om forslag til vedtægtsændringer, stillet ved sidste generalforsamling:

Der indkaldes til generalforsamling 2018 - tidspunkt:

ONSDAG DEN 14. MARTS 2018

i Lillering Forsamlingshus.

Referat:

1. Velkomst
Formand Morten Bentholm bød velkommen.
2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erling Nørregaard, som blev valgt.
Erling konstaterede rettidig indkaldelse til generalforsamlingen.
3. Beretning 2016
Formand Morten Bentholm aflagde beretning.
Jesper Knudsen trak sig fra bestyrelsen i juni og Morten Bentholm, valgt som suppleant, trådte ind i stedet. Morten blev efter konstitueringen valgt som ny formand.
Der er kontrolleret 10 vandure ved stikprøver. De er fundet ok.
Ny bruger på Lilleringvej ved den gamle skole.
Myndighederne har været på besøg – intet at bemærke.
Vandledning på Frøkjærvænget ved Orla er lavet.
Der er udskiftet 2 vandure: 1 på Bøgebakken 8 og 1 på Storringvej 26.
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder og 2 arbejdsdage.
Ny pumpebrønd ved Mjøn.
Bestyrelsen ønsker at hæve vandpriserne fra 4 til 6,- kr./m3 og fast afgift fra 800 til 900,- kr./år excl. moms.
Spørgsmål fra KM: er der store planer for fremtiden?
Morten: rør på Bøgebakken frem til nr. 8 mangler at blive skiftet.
Beretning godkendt.
4. Regnskab 2016
Kasserer Thomas Mikkelsen gennemgik regnskabet for 2016. Henviste til noter sidst i regnskabet.
Underskud i 2016 er ca. kr. 1800,-
Note 4: Tab på debitor på ca. kr. 11.000,- er afskrevet. Sag afsluttet. Vedkommende er flyttet.
Ingen store udstående ved debitorer – det kører fint.
Regnskab godkendt.
5. Budget 2017
Vandpris hæves p. gr. af flere udgifter. Myndighedernes kontroller bliver flere. Ønsker at have en stærkere økonomi for bl.a. at undgå evt. sammenlægning med et andet vandværk.
6. Valg
A. 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Thomas Mikkelsen og Torben Hegelund
Thomas og Torben blev genvalgt.
B. Revisor
På valg er: Lars Kringelbach
Lars blev genvalgt.
C. Suppleant til bestyrelsen
På valg er: ingen
Bestyrelsen arbejder på at finde en suppleant.
7. Indkomne forslag
Ingen
8. Eventuelt
Arne: Støtter bestyrelsens beslutning om at hæve vandpriserne for at bevare vores lille vandværk. Opbakning fra salen.


Til stede:
Bestyrelsen 4 + Øvrige 5

Der indkaldes hermed til generalforsamling 2017 - tidspunkt:

MANDAG 27. MARTS KL. 19.30

i Lillering Forsamlingshus.På valg i år:

Bestyrrelsen
- Torben Hegelund
- Thomas Mikkelsen

Supleant
- MANGLER

Revisor
- Lars KringelbachVelmødt

Bestyrelsen

02-03-2015

Generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til generalforsamling 2015 - tidspunkt:

MANDAG 16. MARTS KL. 19.00

i Lillering ForsamlingshusPå valg i år:

Bestyrrelsen
- Torben Hegelund
- Thomas Mikkelsen

Supleant
- John Elmose

Revisor
- Else VidkjærVelmødt

Bestyrrelsen

Ny formand

16-06-2016

Grundet personlige årsager, har Jesper Knudsen valgt at trække sig fra bestyrrelsen i Lillering Vandværk I/S.

Bestyrelsen vil hermed gerne takke Jesper for hans arrangement og arbejde i Lillering Vandværk I/S, hvor Jesper frivilligt trådte til, da den tidligere betyrrelse, synes der skulle nye kræfter til.

I overensstemmelse med vedtægterne, træder suppleant Morten Bentholm ind i bestyrelsen.

Morten blev efter konstitueringen valgt som ny formand.

20-03-2014

Generalforsamling 2014

Ved den årlige generalforsamling, takkede formand Jesper Knudsen
tidligere formand og kasserer Poul Bentholm samt tekniskassistent John Elmose, for mange års tro tjeneste og hårdt arbejde i Lillering Vandværk I/S.
Poul og John har valgt at trække sig fra foreningsarbejdet, dog modtog John valg som suppleant i bestyrelsen i det kommende år.

Poul og Jesper

John og Jesper